System monitoringu imisji XR

System monitoringu imisji XR
Oprogramowanie XR, zaprojektowane dla sieci monitoringu środowiska, jest przewidziane do przetwarzania danych dostarczanych przez urządzenia pomiarowe.

Dane wynikowe z urządzeń pomiarowych są zarządzane przez systemy akwizycji danych. Oprogramowanie XR centralizuje informacje oraz dane z systemów akwizycji. Typowo systemy akwizycji są zlokalizowane w miejscach monitoringu. Oprogramowanie XR jest zlokalizowane w miejscu centralnym sieci monitoringu środowiska.

Główne funkcje oprogramowania XR są następujące:

 • ustawianie parametrów systemów akwizycji danych oraz wszystkich elementów dostarczających dane;
 • integracja danych w systemie informacyjnym oraz przedstawienie ich w postaci ułatwiającej analizę;
 • dostarczanie narzędzi do kontroli i walidacji danych;
 • dostarczanie narzędzi do przetwarzania danych;
 • produkowanie raportów i statystyk;
 • przechowywanie danych przez długi czas.

 

Oprogramowanie XR pracuje w środowisku klient-serwer. Taka architektura umożliwia podłączenie kilku stacji roboczych do serwera, który dostarcza im różnych usług. Komputery są podłączone do sieci Ethernet. Dla programu XR usługi bazodanowe są najważniejsze.

W przypadku XR Premium klient oraz serwer są uruchamiane na tej samej stacji roboczej Windows™.

 

Stacja centralna jest systemem przetwarzania danych (UNIX, Linux lub Windows™ 2000/XP), który zawiera oprogramowanie XR-SRV oraz bazę danych. Zapewnia obsługę całej komunikacji, archiwum danych, ich agregację oraz wykonywanie przeliczeń niezbędnych do wygenerowania raportów.

 

Stacja robocza jest systemem przetwarzania informacji (Windows™ NT/2000/XP), który zawiera oprogramowanie XR-WKS. Program XR-WKS jest interfejsem komunikacyjnym między operatorem i systemem XR i nie może pracować autonomicznie bez stacji centralnej

 

Serwer XR-SRV

Oprogramowanie XR-SRV zapewnia:

 • komunikację z systemami akwizycji danych:
 • łączność w programowalnych interwałach lub na żądanie systemów akwizycji danych
 • odczytuje zagregowane dane, zapisy ‘logu’, zapisy dotyczące kalibracji, konfigurację oraz status systemu akwizycji.
 • odbiera wywołania z systemów akwizycji danych
 • wysyła konfigurację, rozkazy związane z kalibracją, polecenia systemowe.
 • ładuje zdalnie oprogramowanie systemu akwizycji danych.
 • wykonuje tryb on-line oraz szybkie sprawdzanie: ręczne połączenie z systemem akwizycji danych, graficzną kontrolę w czasie rzeczywistym mierzonych parametrów oraz wszystkich parametrów wewnętrznych systemu akwizycji i urządzeń pomiarowych.
  • przetwarzanie danych i generowanie raportów:
 • przeprowadza samoczynną korektę, agregację danych podczas pomiarów.
 • generuje raporty standardowe lub wg życzenia użytkownika dotyczące statystyk (zgodnie z normami EU oraz WHO, indeks jakości, itp.) .
 • generuje raporty informujące o systemie (o zdarzeniach, które miały miejsce, status komunikacji, itp.).
 • automatycznie generuje raporty: automatycznie je drukuje, wysyła jako e-mail lub faksem…
  • administrowanie systemem i jego zabezpieczenie:
 • zarządza obsługą bazy danych: kontrola plików, backup off-line i on-line (opcja), pamięć archiwalna, oczyszczanie, odtwarzanie.
 • zarządza prawami przypisanymi do każdego profilu użytkownika.

 

Oprogramowanie XR-WKS

Oprogramowanie XR-WKS integruje wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania siecią monitoringu:

 • funkcje związane z nadzorowaniem: wizualizacja kartograficzna położenia stacji pomiarowych, tabele i automatycznie aktualizowane krzywe Lorenz’a, stan alarmów;
 • wszystkie żądania systemu są integrowane na jednym ekranie, nawigacja jest prosta i ergonomiczna;
 • zaawansowane narzędzia do walidacji;
 • narzędzia do śledzenia zmian w miarę upływu czasu oraz wyników kalibracji;
 • wiele funkcji do ręcznego wprowadzania, importowania i eksportowania danych, ręcznie lub automatycznie;
 • pełne śledzenie wszystkich działań użytkownika;
 • narzędzia do przeglądania logu zdarzeń;
 • różne ekrany graficzne: tabele i krzywe zmienności, róże wiatru i zanieczyszczeń, kartograficzna reprezentacja z możliwością animacji.

 

Funkcje opcjonalne

Specjalne moduły do przetwarzania lub rozsyłania informacji są opcjonalnie dodawane do modułów podstawowych.

 • XR-ALR: Określanie alertów o zanieczyszczeniach. XR-ALR umożliwia zaprogramowanie wymagań dotyczących generowania alertów, oraz strategii postępowania w przypadku wystąpienia takich zdarzeń (możliwe tylko dla Millennium XR);
 • XR-SPC: Kontrola statystyczna. Moduł ten zapewnia śledzenie i monitorowanie kalibracji urządzeń. Moduł XR-SPC umożliwia definiowanie parametrów statystycznych koniecznych do sterowania urządzeniami kalibracyjnymi, ich nadzorowania oraz ostrzegania użytkownika w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń w czasie okresowej i automatycznej kalibracji wykonywanej przez stacje pomiarowe.
 • XR-WEB:Publikacja danych w Internecie. Moduł XR-WEB automatycznie podsyła dane dotyczące stanu środowiska na strony internetowe;
 • XR-ATMO:Wyliczanie indeksu jakości powietrza. Ten moduł może być użyty do ustalania ‘własnego’ indeksu jakości powietrza.