Pomiary emisji spalin – dlaczego są tak istotne?

kobieta w masce w centrum miasta
Na czym polega badanie jakości powietrza?
30 listopada 2022
pylomierz
Jak działają pyłomierze?
2 lutego 2023
kontrola emisji spalin

Analizator spalin jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów emisji i jakości powietrza, co w związku z coraz większą ilością zanieczyszczeń ma niemałe znaczenie. Monitorowanie emisji musi być wykonywane z najwyższą dokładnością, a pomiary powinny być reprezentatywne i możliwe do porównania oraz muszą uwzględniać wartości graniczne. Oprócz pomiarów stężenia dokonuje się także identyfikacji zanieczyszczeń, które znajdują się w powietrzu.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku użytkownicy urządzeń zobowiązani są do okresowych lub ciągłych pomiarów, co ma miejsce w przypadku instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.

Znaczenie pomiarów spalin

Różne instalacje w sektorze przemysłowym muszą spełniać szereg restrykcyjnych norm wynikających z konieczności ochrony środowiska. Przy źródłach o nominalnej mocy 100 MW pracujących nie dłużej niż 10000 godzin w przypadku opalania gazem ziemnym stosuje się analizator pyłu PM 10 PM 2,5 oraz dwutlenku siarki, jeśli źródło opalane jest olejem opałowym lub gazem ziemnym o znanej zawartości siarki, a także biomasą – emisja dwutlenku siarki nie może być bowiem wyższa niż od norm opisanych w przepisach. Ciągły monitoring emisji konieczny jest przy urządzeniach do spalania odpadów, instalacjach do produkcji masy celulozowej i silnikach Diesla o mocy większej niż 1 MW.

Pomiary spalin istotne są w kontekście konieczności ograniczania emitowanych szkodliwych związków przemysłowych do atmosfery i wynikają z nałożonych na zakłady przemysłowe obostrzeń w tym zakresie. Analizatory spalin umożliwiają zatem precyzyjny pomiar i nadzór nad procesami spalania, dzięki czemu możliwe staje się wdrożenie działań optymalizacyjnych. Składniki zanieczyszczeń nie mogą bowiem przekraczać dopuszczalnych norm.