Gdzie wymagany jest ciągły pomiar emisji pyłów?

monitorowanie powietrza
5 powodów, dla których należy monitorować jakość powietrza
25 lutego 2021
dym z komina
Analizatory spalin w kontekście regulacji ustawień kotłów grzewczych
6 kwietnia 2021
dym z kominów fabryki

Spalanie w nieodpowiednich warunkach prowadzi do powstawania dużych ilości popiołów i lotnych cząstek stałych. Grozi to zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, zatruciem ludzi, a przy braku zachowania odpowiednich norm także nałożonymi karami. Można jednak tego uniknąć poprzez ciągły pomiar emisji pyłów.

Źródła wymagające pozwolenia

Zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację oraz użytkownicy urządzeń są zobowiązani do okresowych pomiarów, a w przypadku znacznych ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, do ciągłych pomiarów. Ciągłe pomiary emisji przeprowadza się dla źródeł, które wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia.  Są to kotły odzysknicowe w instalacjach do produkcji masy celulozowej, silniki Diesla o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW oraz instalacje, dla których określono standardy emisyjne w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806). Jeśli jednak podczas przeprowadzanej kontroli okazało się, że przekroczono dopuszczalną wielkość emisji, organ ochrony środowiska może nałożyć obowiązek prowadzenia w określonym czasie dodatkowych pomiarów.

Pomiary ciągłe i okresowe

Ciągłe pomiary emisji do powietrza należy prowadzić w przypadku źródeł o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 100 MW ustalonej według zasad łączenia określonych w art. 157a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. Nie są one jednak wymagane, jeśli czas użytkowania źródła nie przekroczy 10 000 godzin. Pomiary w zakresie:

  • pyłu, jeśli źródło jest opalane gazem ziemnym,
  • dwutlenku siarki, jeśli źródło jest opalane gazem ziemnym, olejem opałowym o znanej zawartości siarki (lub brak urządzeń do ograniczania wielkości), biomasą (emisja dwutlenku siarki ze źródła nie może być wyższa od standardów emisyjnych określonych w przepisach art. 146 ust. 3 pkt 3);

prowadzi się okresowo. Natomiast w zakresie innych substancji wymagane są ciągłe pomiary. Ciągłe i okresowe pomiary emisji do powietrza należy prowadzić w instalacjach i urządzeniach spalania lub współspalania odpadów, w zależności od rodzaju substancji lub określonych przepisowo parametrów. W przypadku stosowania reakcji sulfatyzacji lub chlorowania ciągłe pomiary emisji do powietrza prowadzi się dla instalacji do produkcji dwutlenku tytanu z procesów mielenia surowców i mielenia suchego pigmentu.