Gdzie można znaleźć stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza?

CO2
Co skrywa smog? Część 2 – dwutlenek węgla
8 grudnia 2021
powietrze w domu
Zła jakość powietrza w domu – objawy i przyczyny
14 lutego 2022
stacja pomiarowa

Zanieczyszczone powietrze to powszechny problem na całym świecie, który wpływa nie tylko na jakość życia, ale i stan zdrowia ludzi. Coraz więcej osób chce mieć świadomość tego, jakim powietrzem oddycha. Skąd czerpać informacje na ten temat? Obecnie mamy do dyspozycji coraz więcej narzędzi pozwalających na śledzenie stanu jakości powietrza w danej okolicy. Zastosowanie znajdują m.in. stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza.

Gdzie najczęściej znajdują zastosowanie stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza?

Stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza przede wszystkim w instytucjach odpowiedzialnych za kontrolę stanu zanieczyszczeń, a także różnego rodzaju przedsiębiorstwach przemysłowych. Obecnie coraz częściej istnieje potrzeba stałej kontroli jakości powietrza, stąd też urządzenia pomiarowe montowane są m.in. na budynkach placówek oświatowych (np. szkoły, przedszkola), na budynkach użyteczności publicznej (np. urzędy), na miejskich skwerach czy rynkach, w pobliżach obiektów przemysłowych, a także w miejscach wymagających szczególnego nadzoru.

Wzmożona emisja zanieczyszczeń i pyłów to obecnie powszechny problem w większości polskich miast. Warto mieć świadomość zmian, jakie zachodzą w jakości powietrza, aby móc właściwie na nie zareagować. W tym celu zastosowanie znajdują różnorodne urządzenia, w tym zapewniane przez naszą firmę czujniki parametrów meteorologicznych, wielogazowe analizatory emisyjne, urządzenia do pomiarów stężenia pyłów w powietrzu itp.

Jak zbierać dane na temat jakości powietrza na danym terenie?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska za organizację i funkcjonowanie monitoringu i oceny jakości powietrza odpowiedzialni są wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Koordynacją i wykonywaniem ocen w skali kraju zajmuje się Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jednak jak już zostało wspomniane powyżej, obecnie różne jednostki mogą prowadzić indywidualne badania jakości powietrza na własny użytek. Jest to możliwe m.in. za sprawą oferowanych przez naszą firmę urządzeń. Przykładowo, Cairsens to sprzęt do mierzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz stężenia pyłu PM10/PM2,5. Zbudowany jest w oparciu o wysokiej klasy czujniki elektrochemiczne oraz optyczne. Pozwala na budowę sieci pomiarowej dla danego obszaru, składającej się z kilkunastu lub więcej urządzeń. Cairsens umożliwia badania stężenia cząstek substancji takich jak PM10/PM2,5 tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2), ozon (O3), amoniak (NH3), siarkowodór (H₂S), formaldehyd (CH2O), dwutlenek siarki (SO2), niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC), merkaptany itp.

Chcesz poznać inne urządzenia oferowane przez naszą firmę? Zapraszamy do kontaktu.